مشخصات فردی

نام: محمدصادق

نام خانوادگی: ابریشمیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: msabrish@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/59


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: مهندسی برق