مشخصات فردی

نام: سیدعبدالله

نام خانوادگی: میرطاهری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mirtaheri@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/57


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: مهندسی برق