مشخصات فردی

نام: نگین

نام خانوادگی: معنوی زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: manavizadeh@kntu.ac.ir

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/neginmanavizadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق