مشخصات فردی

نام: فرامرز

نام خانوادگی: حسین بابایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: fhbabaei@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/46


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق