مشخصات فردی

نام: فرشید

نام خانوادگی: رئیسی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: raissi@eetd.kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/45


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: برق

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق