مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: ملک


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mrmalek@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/42


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سیستم اطلاعات جغرافیایی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری