مشخصات فردی

نام: جواد

نام خانوادگی: تقی زاده فیروزجایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی:

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/317


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: اتمی ملکولی-نجوم

واحد سازمانی: فیزیک