از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ تا تاریخ :

مدير امور همكاري هاي بين الملل دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

مدير ارتباط با صنعت دانشكده برق

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

مدير گروه مكاترونيك