مشخصات فردی

نام: محمدسعید

نام خانوادگی: دهقانی سانیچ


مشخصات تماس

پست الکترونیکی:

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/305


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مدیریت ساخت

واحد سازمانی: مهندسی عمران