مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: کریمی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mkarimi@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/29


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: سیستم اطلاعات جغرافیایی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری