مشخصات فردی

نام: محمود

نام خانوادگی: جعفری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: jafari@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/277


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: فیزیک حالت جامد

واحد سازمانی: فیزیک