مشخصات فردی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: نکویی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: manekoui@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/276


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مهندسی سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق