مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: مباشری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mobasheri@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/275


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری