مشخصات فردی

نام: فرهنگ

نام خانوادگی: هنرور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: honarvar@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/266


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت وتولید

گرایش: ساخت و تولید

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک