مشخصات فردی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: صالحی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: salehi@eetd.kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/262


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک

گرایش: افزاره های میکرونانو الکترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق