مشخصات فردی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: باقری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: bagheri@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/261


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: مدیریت ساخت

واحد سازمانی: مهندسی عمران