مشخصات فردی

نام: رمضانعلی

نام خانوادگی: صادق زاده شیخان گفشه


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sadeghz@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/26


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات میدان موج

واحد سازمانی: مهندسی برق