مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: جباری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: jabbari@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/255


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: شیمی