مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: اشرفی زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ashrafizadeh@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/254


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک