مشخصات فردی

نام: سیدجواد

نام خانوادگی: حسینی نژاد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hosseininezhad@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/249


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: سیستم های اقتصادی اجتماعی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع