مشخصات فردی

نام: محمد قاسم

نام خانوادگی: مهجانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mahjani@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/221


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: شیمی فیزیک

واحد سازمانی: شیمی