مشخصات فردی

نام: دنیا

نام خانوادگی: رحمانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: drahmani@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/209


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: سیستم های اقتصادی اجتماعی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع