مشخصات فردی

نام: سیدمرتضی

نام خانوادگی: موسوی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m_mousavi@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/203


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: منابع آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران