مشخصات فردی

نام: داود

نام خانوادگی: احمدیار


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ahmadyar@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/201


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی

گرایش: آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران