مشخصات فردی

نام: حجت الله

نام خانوادگی: لطیفی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hojatollahlatifi@gmail.com

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/197


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

گرایش: تربیت بدنی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی