مشخصات فردی

نام: امیرعلی

نام خانوادگی: نیکخواه


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: nikkhah@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/184


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: دینامیک پروازوکنترل

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا