مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: واعظ زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: majid@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/178


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مواد

گرایش: فیزیک حالت جامد

واحد سازمانی: فیزیک