مشخصات فردی

نام: فریدون

نام خانوادگی: وفایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: fvafai@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/176


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: محیط زیست

واحد سازمانی: مهندسی عمران