مشخصات فردی

نام: محمدسعید

نام خانوادگی: منجم


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: monajjem@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/155


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی راه و ساختمان

گرایش: راه و ترابری

واحد سازمانی: مهندسی عمران