مشخصات فردی

نام: برهمن

نام خانوادگی: موثق


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: movassagh@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/148


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: شیمی آلی

واحد سازمانی: شیمی