مشخصات فردی

نام: مسعود

نام خانوادگی: مشهدی حسینعلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hossainali@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/144


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی

گرایش: ژئودزی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری