مشخصات فردی

نام: حمید

نام خانوادگی: شاملو


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: hshamloo@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/141


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - آب

گرایش: آب

واحد سازمانی: مهندسی عمران