مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: رادین


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: radin@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/140


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: فیزیک هسته ای

واحد سازمانی: فیزیک