مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: روفیان نائینی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mraoofian@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/122


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: ژئودزی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری