مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: ظهور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mzohoor@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/121


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-ساخت وتولید

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک