مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: خانعلی پورورزانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: khanalipour@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/118


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه

گرایش: مدیریت ساخت

واحد سازمانی: مهندسی عمران