مشخصات فردی

نام: افشار

نام خانوادگی: هنرور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: afshar.honarvar@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/116


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

گرایش: تربیت بدنی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی