مشخصات فردی

نام: نادر

نام خانوادگی: فنائی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: fanaie@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/114


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران