مشخصات فردی

نام: امید

نام خانوادگی: پورعلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: pourali@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/110


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

گرایش: سیستمهای انرژی

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک