مشخصات فردی

نام: عباس

نام خانوادگی: علیمحمدی سراب


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: alimoh_abb@kntu.ac.ir

وب سایت: cv.kntu.ac.ir/11


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: بازنشسته

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری